เคอร์คูมินอยด์ช่วยบรรเทาอาการข้อเข่าเสื่อม

การศึกษาแบบ randomized double-blind placebo-controlled trail ในผู้ป่วยที่มีอาการข้อเข่าเสื่อม (knee osteoarthritis) ระดับอ่อน-ปานกลาง จำนวน 53 คน โดยแบ่งให้ผู้ป่วยรับประทานสารเคอร์คูมินอยด์จากขมิ้นชัน (Curcuma longa L.) ขนาด 1,500 มก. ต่อวัน (แบ่งรับประทานวันละ 3 ครั้ง) เปรียบเทียบกับกลุ่มที่ได้รับยาหลอก เป็นเวลา 6 สัปดาห์ จากนั้นประเมินอาการและความรุนแรงของโรคข้อเข่าเสื่อมโดยใช้ Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis (WOMAC) และประเมินระดับความเจ็บปวดด้วย visual analogue scale (VAS) และ Lequesne’s pain functional index (LPFI) พบว่าผู้ป่วยกลุ่มที่ได้รับเคอร์คูมินอยด์มีค่าเฉลี่ยของ WOMAC, VAS และ LPFI ต่ำกว่ากลุ่มที่ได้รับยาหลอก โดยเคอร์คูมินอยด์สามารถบรรเทาอาการปวดและปรับปรุงสมรรถภาพทางกายของผู้ป่วยได้อย่างมีนัยสำคัญ แต่ไม่มีผลต่อความแข็งฝืดของข้อเข่า และไม่พบอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้เคอร์คูมินอยด์ แสดงให้เห็นว่าสารเคอร์คูมินอยด์จากขมิ้นชันมีประสิทธิภาพและความปลอดภัยเมื่อนำไปใช้เป็นทางเลือกในการรักษาอาการข้อเข่าเสื่อม

Phytother Res 2014;28:1625-31