ผลของน้ำทับทิมต่อหนูที่มีภาวะอัลไซเมอร์ (Alzheimer’s disease)

การทดสอบผลต่อสมองและการเรียนรู้ของน้ำทับทิม ในหนูเม้าส์อายุ 4 เดือน ที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดภาวะของโรคอัลไซเมอร์ (APPsw/Tg2576) โดยให้หนูกินอาหารที่มีส่วนผสมของสารสกัดน้ำทับทิม 4% เปรียบเทียบกับหนู APPsw/Tg2576 ที่กินอาหารมาตรฐาน และหนูปกติ (wild-type) ที่กินอาหารมาตรฐาน เป็นเวลา 14 - 15 เดือน พบว่าหนู APPsw/Tg2576 ที่กินอาหารมาตรฐานมีภาวะความจำเสื่อมอย่างชัดเจน มีอาการวิตกกังวลเพิ่มขึ้น มีการเรียนรู้และการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติเมื่อเทียบกับหนูปกติที่อายุ 18 - 19 เดือน ในขณะที่หนู APPsw/Tg2576 ที่กินอาหารซึ่งมีส่วนผสมของสารสกัดน้ำทับทิม 4% มีความจำดีขึ้น การเรียนรู้และการเคลื่อนไหวต่างๆ ดีขึ้น นอกจากนี้ยังทำให้อาการวิตกกังวลของหนูลดลงด้วย เมื่อเทียบกับหนู APPsw/Tg2576 ที่กินอาหารมาตรฐาน ทำให้สามารถสรุปได้ว่า อาหารที่มีส่วนผสมของสารสกัดน้ำทับทิม 4% สามารถชะลอความผิดปกติด้านการเรียนรู้และความจำในหนูเม้าส์ที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดภาวะของโรคอัลไซเมอร์ได้

Nutrition 2015;31:223-9.