การศึกษาความปลอดภัยของสารสกัดจากใบแปะก๊วยต่อทารกในครรภ์

การศึกษาความปลอดภัยของสารสกัดมาตรฐานของใบแปะก๊วย EGb761® ต่อการพัฒนาของตัวอ่อนในครรภ์ของหนูเม้าส์ โดยป้อนสารสกัดมาตรฐานของใบแปะก๊วย EGb761® ขนาด 100, 350 และ 1,225 มก./กก./วัน ให้แก่หนูเม้าส์ในช่วงวันที่ 6 - 15 ของการตั้งครรภ์ซึ่งเป็นช่วงสำคัญที่ตัวอ่อนกำลังพัฒนาอวัยวะของร่างกาย ผลการศึกษาไม่พบความเป็นพิษต่อตัวอ่อน ทั้งความผิดปกติภายนอกและจากการผ่าพิสูจน์ โครงสร้างกระดูก และเนื้อเยื่อ สารสกัดจากใบแปะก๊วยไม่มีผลเพิ่มการเกิดทารกวิรูป ความพิการของทารก หรือก่อให้เกิดพัฒนาการล่าช้า รวมถึงความผิดปกติอื่นๆ ในสัตว์ทดลอง จากการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าขนาดสูงสุดที่ไม่ก่อให้เกิดความเป็นพิษหรือความผิดปกติต่อทารกในครรภ์ (no-observed-effect level: NOEL) ของแปะก๊วยคือ 1,225 มก./กก./วัน

Phytomed 2013; 21:90-7