คำถาม : salting out
  • อยากให้อธิบายเรื่องวิธี salting out อย่างละเอียดให้หน่อยค่ะ ขอบคุณค่ะ
  • Date : 21/2/2561 16:54:00
คำตอบ : Salting out หมายถึง การลดการละลายของโปรตีนในน้ำ ด้วยการใช้เกลือที่มีความเข้มข้นสูง เกลือจะไปดึงโมเลกุลของน้ำออกจากโปรตีน ทำให้โปรตีนรวมตัวกันตกตะกอน เป็นวิธีการแยกโปรตีนออกจากสารละลาย หรือการไปเพิ่มปฏิกิริยาของสารที่ไม่ชอบน้ำ (hydrophobic effect) นั่นเอง
สามารถศึกษารายละเอียดได้ตาม Link
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1820/salting-out
http://scijournal.kku.ac.th/files/Vol_43_No_1_P_1-18.pdf
http://e-book.ram.edu/e-book/c/CM457(L)(47)/CM457(L)-2.pdf