คำถาม : มาตรฐานห้องเก็บยาสมุนไพร
  • อยากเรียนถามเรื่องมาตรฐานห้องเก็บยาสมุนไพรสำเร็จรูป เรื่องการควบคุมอุณหภูมิต้องเท่าใดและมีความเข้มงวดมากน้อยเท่าใด
  • Date : 12/2/2561 16:47:00
คำตอบ : สำหรับมาตรฐานห้องเก็บยาสมุนไพรสำเร็จรูป ยังไม่มีข้อกำหนดเรื่องการควบคุมอุณหภูมิ และความชื้น อย่างไรก็ตามควรเก็บไว้ที่อุณหภูมิประมาณ 25 องศาเซลเซียส และความชื้นต่ำ หรือสามารถเก็บไว้ที่อุณหภูมิห้อง มีการระบายอากาศที่เหมาะสม สะอาดและไม่ชื้น ทั้งนึ้ขึ้นกับความคงตัวของยาสมุนไพรแต่ละชนิด โดยสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จาก แนวทางหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตยาแผนโบราณ และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (http://food.fda.moph.go.th/data/news/2557/570207%20GMP%20Thai%20Language%20%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1.PDF) และสามารถศึกษารายละเอียดตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยาแผนโบราณตามกฏหมายว่าด้วยยา พ.ศ. 2559
(http://kbs.fda.moph.go.th/kbs2/download_service/OTOP/คู่มือ_แนวทางการพัฒนาแบบแปลนยาแผนโบราณ_2560.pdf)