ดีปลี* Piper chaba  Hunter

ชื่อยาOxytetracycline*
Terramycin
Oxytetracyclin
Oxitetraciclina
Oxymycin
กลุ่มยายาต้านแบคทีเรีย*
Antibacterial
สารสำคัญของสมุนไพรpiperine
ผลของการเกิดอันตรกิริยาเพิ่มฤทธิ์ของยา
กลไกการเกิดอันตรกิริยา *สารสำคัญจากดีปลี เพิ่มค่า AUC, ค่าครึ่งชีวิตการดูดซึมยา (t1/2 Ka: absorption half life) ระยะเวลาเฉลี่ยที่ยาอยู่ในร่างกาย (mean residence time; MRT), ค่าครึ่งชีวิตการกําจัดออกของยา (terminal half-life; t1/2β), ระยะเวลาทั้งหมดที่ยาออกฤทธิ์ (total duration of pharmacological effect)
ระดับความน่าเชื่อถือ
ของแหล่งข้อมูล
D (รายละเอียด)
โอกาสหรือความเสี่ยง
ของการเกิดอันตรกิริยา
ตามทฤษฎีอาจเกิดได้ เนื่องจากมีรายงานการทดลองเฉพาะในสัตว์ทดลอง
ความรุนแรง
ของการเกิดอันตรกิริยา
ปานกลาง (รายละเอียด)
ข้อแนะนำควรใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์
เอกสารอ้างอิง13