ลิ้นมังกร* Passiflora edulis  Sims

ชื่อยาNorfloxacin
กลุ่มยายาต้านแบคทีเรีย*
Antibacterial
สารสำคัญของสมุนไพรสารสกัดเมทานอลจากเปลือกผลเสาวรส
ผลของการเกิดอันตรกิริยาเสริมการออกฤทธิ์ของยา
กลไกการเกิดอันตรกิริยา *เสริมฤทธิ์ยาต่อการยับยั้งเชื้อ E. coli (AG102, AG100ATet), E. aerogenes (EA289) และ K. pneumoniae (KP55)
ระดับความน่าเชื่อถือ
ของแหล่งข้อมูล
D (รายละเอียด)
โอกาสหรือความเสี่ยง
ของการเกิดอันตรกิริยา
ตามทฤษฎีอาจเกิดได้เนื่องจากมีรายงานการทดลองเฉพาะในหลอดทดลอง (theroretical)
ความรุนแรง
ของการเกิดอันตรกิริยา
ต่ำ (รายละเอียด)
ข้อแนะนำให้ใช้ได้อย่างระมัดระวังหากมีความผิดปกติหรือการรักษาไม่ได้ผลควรหยุดใช้สมุนไพรร่วมกับยา
เอกสารอ้างอิง4