ดีปลี* Piper chaba  Hunter

ชื่อยาNorfloxacin
กลุ่มยายาต้านแบคทีเรีย*
Antibacterial
สารสำคัญของสมุนไพร -
ผลของการเกิดอันตรกิริยาเพิ่มค่าชีวประสิทธิผลของยา
ระดับของยาในเลือดเพิ่มขึ้น
กลไกการเกิดอันตรกิริยา *ดีปลีเพิ่มค่า Cmax, AUC และ t1/2 ของยา
ระดับความน่าเชื่อถือ
ของแหล่งข้อมูล
D (รายละเอียด)
โอกาสหรือความเสี่ยง
ของการเกิดอันตรกิริยา
ตามทฤษฎีอาจเกิดได้ เนื่องจากมีรายงานการทดลองเฉพาะในสัตว์ทดลอง
ความรุนแรง
ของการเกิดอันตรกิริยา
ปานกลาง (รายละเอียด)
ข้อแนะนำควรใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์
เอกสารอ้างอิง9