ชะเอมเทศ* Glycyrrhiza glabra  L.

ชื่อยาRitonavir
กลุ่มยายาต้านไวรัส*
Antiviral
สารสำคัญของสมุนไพรglycyrrhizin
ผลของการเกิดอันตรกิริยาลดฤทธิ์ยา/เพิ่มฤทธิ์สมุนไพร
กลไกการเกิดอันตรกิริยา *ลด AUC และ Cmax ของยา (ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ) แต่เพิ่มค่า AUC ของสารสำคัญจากชะเอม
ระดับความน่าเชื่อถือ
ของแหล่งข้อมูล
B (รายละเอียด)
โอกาสหรือความเสี่ยง
ของการเกิดอันตรกิริยา
อาจเกิดได้ในผู้ป่วยบางราย
ความรุนแรง
ของการเกิดอันตรกิริยา
ปานกลาง (รายละเอียด)
ข้อแนะนำควรระมัดระวังการใช้ร่วมกัน หรือใช้ภายใต้การดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด
เอกสารอ้างอิง(24)