ขมิ้น* Curcuma longa  L.

ชื่อยาNorfloxacin
กลุ่มยายาต้านแบคทีเรีย*
Antibacterial
สารสำคัญของสมุนไพรเคอร์คูมิน
ผลของการเกิดอันตรกิริยาเพิ่มระดับของยาในเลือด
กลไกการเกิดอันตรกิริยา *เพิ่มค่า AUC, AUMC, ปริมาตรการกระจายตัว และค่าเวลาในการกำจัดยาในกระแสเลือดลงครึ่งหนึ่ง
ระดับความน่าเชื่อถือ
ของแหล่งข้อมูล
D (รายละเอียด)
โอกาสหรือความเสี่ยง
ของการเกิดอันตรกิริยา
ตามทฤษฎีอาจเกิดได้เนื่องจากมีรายงานการทดลองเฉพาะในสัตว์ทดลอง
ความรุนแรง
ของการเกิดอันตรกิริยา
ปานกลาง (รายละเอียด)
ข้อแนะนำระมัดระวังการใช้ร่วมกับยาที่ถูกเมแทบอไลท์ด้วยเอนไซม์ดังกล่าว หากมีความผิดปกติหรือการรักษาไม่ได้ผลควรหยุดใช้สมุนไพรร่วมกับยา
เอกสารอ้างอิง41