สมอไทย* Terminalia chebula  Retz. var. chebula

ชื่อยาCefotaxime
กลุ่มยายาต้านแบคทีเรีย*
Antibacterial
สารสำคัญของสมุนไพรสารสกัด 70% เอทานอลของผลสมอไทย
ผลของการเกิดอันตรกิริยาเพิ่มฤทธิ์ของยา
กลไกการเกิดอันตรกิริยา *สารสกัด 70% เอทานอลของผลสมอไทย 25 มก., ยา cefotaxime 30 มคก., และสารสกัด 70% เอทานอลของผลสมอไทย 25 มก. ร่วมกับยา cefotaxime 30 มคก. มีค่า MIC ต่อเชื้อแบคทีเรียแกรมลบชนิดดื้อยาซึ่งมีการสร้าง ESBL เท่ากับ 10.67-15.67 มม, 0-27.67 มม., และ 19.33-33.17 มม. ตามลำดับ (สารสกัด 70% เอทานอลของผลสมอไทย ช่วยเสริมฤทธิ์ยา cefotaxime ในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียแกรมลบชนิดดื้อยา)
ระดับความน่าเชื่อถือ
ของแหล่งข้อมูล
D (รายละเอียด)
โอกาสหรือความเสี่ยง
ของการเกิดอันตรกิริยา
ตามทฤษฎีอาจเกิดได้ เนื่องจากมีเพียงการศึกษาในหลอดทดลอง
ความรุนแรง
ของการเกิดอันตรกิริยา
น้อย (รายละเอียด)
ข้อแนะนำใช้ร่วมกันได้ แต่หากมีความผิดปกติ หรือการรักษาไม่ได้ผลควรหยุดใช้สมุนไพรร่วมกับยา
เอกสารอ้างอิง(13)