สมอไทย* Terminalia chebula  Retz. var. chebula

ชื่อยาTetracycline
กลุ่มยายาต้านแบคทีเรีย*
Antibacterial
สารสำคัญของสมุนไพรสารสกัด 70% เอทานอลของผลสมอไทย
ผลของการเกิดอันตรกิริยาเพิ่มฤทธิ์ของยา
กลไกการเกิดอันตรกิริยา *สารสกัด 70% เอทานอลของผลสมอไทย (ไม่ระบุความเข้มข้น) มีค่า ZOI เท่ากับ 11 มม. ในขณะที่ยา tetracycline (ไม่ระบุความเข้มข้น) มีค่า ZOI เท่ากับ 11 มม. และเมื่อให้ร่วมกัน พบว่ามีค่า ZOI เท่ากับ 26 มม. (สารสกัด 70% เอทานอลของผลสมอไทยช่วยเสริมฤทธิ์ยา tetracycline ในการต้านเชื้อได้)
ระดับความน่าเชื่อถือ
ของแหล่งข้อมูล
D (รายละเอียด)
โอกาสหรือความเสี่ยง
ของการเกิดอันตรกิริยา
ตามทฤษฎีอาจเกิดได้ เนื่องจากมีเพียงการศึกษาในหลอดทดลอง
ความรุนแรง
ของการเกิดอันตรกิริยา
น้อย (รายละเอียด)
ข้อแนะนำใช้ร่วมกันได้ แต่หากมีความผิดปกติ หรือการรักษาไม่ได้ผลควรหยุดใช้สมุนไพรร่วมกับยา
เอกสารอ้างอิง(9)