ฤทธิ์ปกป้องตับของสารสกัดจากใบคูน

สารสกัดเฮพเทน (n-heptane) จากใบคูน (Cassia fistula L.) แสดงฤทธิ์ปกป้องตับ (hepatoprotective) ในสัตว์ทดลองเมื่อใช้สารคาร์บอนเตตร้าคลอไรด์ : พาราฟฟินเหลว ในอัตราส่วน 1:1 เหนี่ยวนำให้เกิดความเป็นพิษต่อตับ สารสกัดขนาด 400 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้ำหนักตัวหนูขาว มีผลต่อต้านการทำลายตับอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้รับสารสกัด วัดได้จากการลดระดับเอนไซม์ SGOT, SGPT และอัลคาไลน์ ฟอสฟาเตส (alkaline phosphatase) รวมทั้งการลดระดับบิลิรูบิน (bilirubin) และยืนยันผลด้วยการตรวจพยาธิสภาพของเซลล์ตับภายใต้กล้องจุลทรรศน์

J Ethnopharmacol 1999;66:277-82