โสมช่วยเพิ่มฤทธิ์ต้านเนื้องอกของ paclitaxel

การให้ acid polysaccharide จากโสม (RGAP) ร่วมกับ paclitaxol จากต้น Yew จะช่วยเพิ่มฤทธิ์ต้านเนื้องอก RGAP ขนาด 25 มก./กก. ร่วมกับ paclitaxol 5 หรือ 15 มก./กก. จะยืดอายุหนูถีบจักร (ICR mice) ที่เป็นเนื้องอก sarcoma 180 28.6 หรือ 42.8% ตามลำดับ หากใช้ paclitaxol เพียงอย่างเดียวจะไม่ได้ผล เมื่อให้ paclitaxol ขนาด 10 มก./กก. ร่วมกับ RGAP ขนาด 100 มก./กก. จะลดขนาดเนื้องอก B16 melanoma ในหนูถีบจักร (C57BL/6 mice) ประมาณ 76.3% ซึ่งผลดังกล่าวเนื่องมาจากฤทธิ์ต้านเนื้องอกของ paclitaxol ร่วมกับฤทธิ์กระตุ้นภูมิคุ้มกันของ RGAP โดย RGAP จะไปกระตุ้นให้ B-lymphocyte แบ่งตัว และเพิ่มการสร้าง Interleukin-6 ในม้าม RGAP ยังช่วยเพิ่ม NK cell activity ที่ลดลงจากผลของ paclitaxol

Planta Med 2004;70:1033-8