การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของกระเทียมสกัดแบบ in vitro

oxidized LDL เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ก่อให้เกิด atherosclerotic heart disease จึงมีการทดลองหาสารที่ต่อต้านการเกิด oxidized LDL โดยนำ LDL ที่แยกได้จากคนมาทดสอบกับ oxidant ชนิดต่างๆ ในภาวะที่มีหรือไม่มี aged garlic extract (AGE) และสารสกัด diethyl ether ของ AGE จากผลการทดสอบพบว่า AGE มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระโดยไปกำจัด superoxide ion และลดการเกิด lipid peroxide โดย AGE 10%v/v ใช้น้ำเป็นตัวทำละลาย สามารถยับยั้งการเกิด superoxide ได้อย่างสมบูรณ์ ส่วนสารสกัด 10% v/v diethyl ether ของ AGE ให้ผล 34% นอกจากนี้สารสกัด 10% v/v diethyl ether ของ AGE ยังมีฤทธิ์ลดการเกิด lipid peroxidation ที่เกิดจากการเหนี่ยวนำของ Cu2+ และ 15-lipoxygenase กลไกการต้านอนุมูลอิสระน่าจะเกิดจาก AGE สามารถจับกับ Cu2+ ในขณะที่สารสกัด diethyl ether ของ AGE มีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระโดยไม่ได้ไปจับกับ Cu2+ สรุปได้ว่า AGE มีผลยับยั้งการเกิด oxidation ของ LDL โดยไปกำจัด superoxide และยับยั้งการเกิด lipid peroxide โดยไปจับกับ Cu2+ AGE อาจมีบทบาทสำคัญในการป้องกันการเกิด atherosclerotic disease ได้

Life Sci 2003;72:1583-94