สารสกัดเมล็ดลูกซัดช่วยลดอาการหมดประจำเดือนในผู้หญิงที่มีสุขภาพดี

การศึกษาแบบสุ่ม มีกลุ่มควบคุม และปกปิดทั้ง 2 ฝ่าย (double –blind, randomized placebo controlled trial) ในหญิงที่มีสุขภาพดี จำนวน 115 คน อายุระหว่าง 40 - 65 ปี โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มทดลอง จำนวน 54 คน รับประทานสารสกัดเมล็ดลูกซัด ขนาด 600 มก./วัน และกลุ่มควบคุม จำนวน 50 คน รับประทานยาหลอก ติดต่อกันนาน 12 สัปดาห์ ตัวชี้วัดผลการทดลองคือ ผลการตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของผู้หญิงวัยทอง (Menopause‐Specific Quality of Life: MENQOL) ความถี่การเกิดอาการร้อนวูบวาบ (hot flush) และอาการเหงื่อออกตอนกลางคืน (night sweat) และระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนในเลือด (serum estradiol levels) ผลการทดลองพบว่า กลุ่มทดลองที่รับประทานสารสกัดเมล็ดลูกซัดมีอาการที่เกี่ยวข้องกับหญิงวัยหมดประจำเดือนลดลงมากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < 0.001) โดยประเมินจากปัจจัย 4 ด้าน คือ การเกิดอาการร้อนวูบวาบ จิตวิทยาทางสังคม (psychosocial) ด้านกายภาพ (physical) อาการเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์ (sexual symptoms) ซึ่งทั้ง 4 ด้าน มีอาการดีขึ้นอย่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ นอกจากนั้นพบว่ากลุ่มที่รับประทานสารสกัดเมล็ดลูกซัด โดยพบความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติของการลดลงของอาการร้อนวูบวาบในตอนกลางวัน (daytime hot flushes) กับการลดลงของภาวะเหงื่ออกมากในตอนกลางคืน หลังรับประทานไปลูกซัดนาน 12 สัปดาห์ (p < 0.001) ทั้งนี้พบว่าทั้งสองกลุ่มมีระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนในเลือดไม่แตกต่างกัน ผลจากการศึกษานี้สรุปได้ว่า การรับประทานสารสกัดเมล็ดลูกซัดในหญิงที่มีสุขภาพดี สามารถช่วยลดอาการที่เกิดขึ้นในหญิงวัยหมดประจำเดือนได้

Phytother Res 2017; 31: 1316-22.