ฤทธิ์ปกป้องเซลล์สมองจากพรมมิ

การศึกษาฤทธิ์ปกป้องเซลล์สมองของสารสกัด 95% เอทานอล ของส่วนเหนือดินของพรมมิ (Bacopa monnieri; BM) ในเซลล์สมอง SH-SY5Y neuroblastoma จากการถูกเหนี่ยวนำให้เกิดการตายด้วยสาร tert -Butyl hydroperoxide (TBHP) ขนาด 100 ไมโครโมลาร์ โดยให้สาร BM ในขนาด 100 - 250 มคก./มล. จากการทดลองพบว่าสาร BM สามารถยับยั้งความเป็นพิษต่อเซลล์ของสาร TBHP ได้ และสาร BM ที่ขนาด 250 มคก./มล. ยังไม่ก่อให้เกิดความเป็นพิษต่อเซลล์สมองอีกด้วย ซึ่งคาดว่ากลไกการออกฤทธิ์ปกป้องเซลล์น่าจะเกี่ยวข้องกับการเพิ่มขึ้นของกระบวนการ ERK1/2 และ Akt phosphorylation เนื่องจากการออกฤทธิ์ของสาร BM ถูกทำลายด้วย ERK1/2 และ PI3K inhibitors ทำให้สามารถสรุปได้ว่าสาร BM มีฤทธิ์ปกป้องเซลล์สมอง จากการถูกเหนี่ยวนำให้เกิดการตายด้วยสาร TBHP ผ่านการกระตุ้น ERK/MAPK และ PI3K/Akt signaling pathways

*หมายเหตุ ERK1/2 ใน ERK/MAPK signaling pathway และ Akt ใน PI3K/Akt signaling pathway มีความสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงและการรอดชีวิตของเซลล์ โดย ERK1/2 จะเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงรูปร่างและชนิดของเซลล์ ในขณะที่ Akt จะเกี่ยวข้องกับการยับยั้งการตายของเซลล์แบบ apoptosis การกระตุ้นกระบวนการ ERK1/2 และ Akt phosphorylation จะทำให้ ERK1/2 และ Akt เพิ่มขึ้น การรอดชีวิตของเซลล์จึงเพิ่มขึ้น

Siriraj Med J 2015;67:20-6