ฤทธิ์ของสารสกัดทับทิม (Punicagra natum ) ต่อการต้านเชื้อแบคทีเรีย Clostridium difficile

การทดสอบในหลอดทดลองของสารสกัดทับทิมต่อการต้านเชื้อ C. difficile ซึ่งเป็นเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดโรคลำไส้อักเสบ ท้องเสีย จากการใช้ยาปฏิชีวนะ พบว่า สารสกัดทับทิมซึ่งมีปริมาณสารฟีนอลิกในช่วง 6.25 - 400 ไมโครกรัม/มล. [คำนวณเทียบกับสมมูลกรดแกลลิก (gallic acid equivalents; GAE)] มีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย C. difficile ทั้ง 29 strain ซึ่งแยกจากผู้ป่วยด้วยเทคนิค agar-dilution โดยมีค่าความเข้มข้นต่ำสุดในการยับยั้งเชื้อ (Minimal Inhibitory Concentration; MIC) อยู่ที่ 12.5 – 25 มก./มล. ของสมมูลกรดแกลลิก จึงสรุปได้ว่าสารสกัดทับทิมมีฤทธิ์ในการป้องกันการเจริญของเชื้อ C. difficile ได้

Nutrition 2014; 30 : 1210-1212