น้ำมันจากเมล็ดเทียนดำช่วยปรับปรุงคุณภาพน้ำอสุจิในชายที่มีบุตรยาก

การศึกษาแบบ randomized, double-blind, placebo-controlled trial ในอาสาสมัครเพศชายที่มีบุตรยากเนื่องจากคุณภาพของน้ำอสุจิผิดปกติ จำนวน 68 คน โดยแบ่งอาสาสมัครให้รับประทานน้ำมันจากเมล็ดเทียนดำ (Nigella sativa L.) ขนาด 2.5 มล. หรือยาหลอก วันละ 2 ครั้ง ติดต่อกัน 2 เดือน พบว่าน้ำมันจากเมล็ดเทียนดำช่วยเพิ่มจำนวนอสุจิ การเคลื่อนที่ของอสุจิ และปริมาตรน้ำอสุจิขึ้น ปรับปรุงลักษณะทางกายภาพของอสุจิ โดยลดจำนวนอสุจิที่มีลักษณะหัวกลม (round cell) ซึ่งเป็นลักษณะเซลล์ที่ผิดปกติลง อีกทั้งยังลดค่าความเป็นกรด-ด่างของน้ำอสุจิลงให้ใกล้เคียงกับค่าปกติเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ได้รับยาหลอก แสดงให้เห็นว่าการรับประทานน้ำมันจากเมล็ดเทียนดำวันละ 5 มล. เป็นเวลา 2 เดือน ช่วยปรับปรุงคุณภาพของน้ำอสุจิในชายที่มีบุตรยากเนื่องจากอสุจิไม่สมบูรณ์ได้โดยไม่ก่อให้เกิดอาการข้างเคียงใดๆ

Phytomedicine 2014;21:901-5