แปะก๊วย* Ginkgo biloba  L.

ชื่อยาEtoricoxib*
Arcoxia
Algix
Tauxib
Nucoxia
กลุ่มยายาต้านอาการวิตกกังวล*
Antianxiety
Anxiolytic
สารสำคัญของสมุนไพร-
ผลของการเกิดอันตรกิริยาเพิ่ม/ลดฤทธิ์ยา (ผลของการเกิดอันตรกิริยายังมีความขัดแย้งกัน)
กลไกการเกิดอันตรกิริยา *การศึกษาทางคลินิกให้ผลขัดแย้งกัน
(เพิ่มระดับยา 1 ฉบับ, ลดระดับยา ลดค่า AUC และ Cmax 2 ฉบับ)
ระดับความน่าเชื่อถือ
ของแหล่งข้อมูล
B (รายละเอียด)
โอกาสหรือความเสี่ยง
ของการเกิดอันตรกิริยา
อาจเกิดได้ในผู้ป่วยบางราย
ความรุนแรง
ของการเกิดอันตรกิริยา
ปานกลาง (รายละเอียด)
ข้อแนะนำควรระมัดระวังการใช้ร่วมกัน หรือใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์
เอกสารอ้างอิง(12, 41-42)