ผลการค้นหา

Search (ชื่อยา หรือ ชื่อกลุ่มยา) by 'A'     กลับไปหน้า-->


1 ... Acyclovir*
      ACV
      Acycloguanosine


2 ... Alprazolam

3 ... Aminopyrine*
      Aminophenazone
      Amidopyrine
      Pyramidon


4 ... Amlodipine*
      Amlopine


5 ... Amphotericin B

6 ... Ampicillin

7 ... Anastrozole*
      Arimidex
      Anastrazole
      Anastrozol


8 ... Arsenic trioxide*
      Trisenox


9 ... Aspirin*
      Acetylsalicylic acid
      ASA
      Ecosprin


10 ... Atenolol

11 ... Atorvastatin

12 ... Doxorubicin*
      Adrimycin
      ADR
      Adria


13 ... Etoricoxib*
      Arcoxia
      Algix
      Tauxib
      Nucoxia


14 ... Etoricoxib*
      Arcoxia
      Algix
      Tauxib
      Nucoxia


15 ... Methotrexate*
      Amethopterin
      MTX


16 ... Nabumetone*
      Nabumeton
      Relafen
      Arthaxan
      Relifex
      Listran
      Relifen


17 ... Naproxen*
      Naprosyn
      Naproxene
      Equiproxen
      Aleve


18 ... Paracetamol*
      Acetaminophen
      APAP
      N-acetyl-p-aminophenol


19 ... Paracetamol*
      Acetaminophen
      APAP
      N-acetyl-p-aminophenol


20 ... Theophylline*
      Aminophylline


21 ... Theophylline*
      Aminophylline


22 ... Vidarabine*
      9-β-D-arabinofuranosyladenine
      Adenine arabinoside
      Arabinosyladenine
      Ara-A


23 ... Vidarabine*
      9-β-D-arabinofuranosyladenine
      Adenine arabinoside
      Arabinosyladenine
      Ara-A