Ampicillin 

อันตรกิริยา :

ชื่อพืชผลของการเกิดอันตรกิริยาความรุนแรงของ
การเกิดอันตรกิริยา
ข้อแนะนำ
กระชาย*
Boesenbergia rotunda  (L.) Mansf.
เพิ่มฤทธิ์ของยาปานกลางควรใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์
ชะเอมเทศ*
Glycyrrhiza glabra  L.
เพิ่มฤทธิ์ยาน้อยควรใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์
ดีปลี*
Piper chaba  Hunter
เพิ่มค่าชีวประสิทธิผลของยา
ระดับของยาในเลือดเพิ่มขึ้น
ปานกลางควรใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์
พริกไทย*
Piper nigrum  L.
เพิ่มฤทธิ์ของยา, เพิ่มระดับของยาในเลือดปานกลางควรใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์