amitriptyline 

อันตรกิริยา :

ชื่อพืชผลของการเกิดอันตรกิริยาความรุนแรงของ
การเกิดอันตรกิริยา
ข้อแนะนำ
บัวบก*
Centella asiatica  (L.) Urb.
เพิ่มฤทธิ์ของยา, เพิ่มระดับของยาในเลือด มากควรใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์