กลไกการออกฤทธิ์ต้านไวรัสเฮอร์ปีส์ซิมเพล็กซ์ของเห็ดหลินจือ

สาร APBP ซึ่งเป็นโพลีแซคคาไรด์ชนิดมีโปรตีนที่เป็นกรด ( acidic protein bound polysaccharide) สกัดได้จากหมวกเห็ดหลินจือ (Ganoderma lucidum (Fr.) Karst.) แสดงคุณสมบัติต้านไวรัสเฮอร์ปีส์ซิมเพล็กซ์ –1 และ –2 (HSV-1 และ HSV-2) เมื่อทดสอบโดยวิธี plaque reduction assay จากการศึกษากลไกการออกฤทธิ์พบว่า APBP มีผลทำลายไวรัสโดยตรง (virucidal effect) ลดการเกาะของไวรัสบนผิวเซลล์ (attachment inhibitory effect) และยับยั้งการแทรกตัวของไวรัสเข้าสู่เซลล์ (penetration inhibition effect)

J Ethnopharmacol 2000;72:475-81