ฤทธิ์ต้านเบาหวานของกลีเซอไรซินในหนูขาวที่เป็นเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลินโดยกรรมพันธุ์

จากการทดลองพบว่า การให้กลีเซอไรซิน กับหนูขาวชนิด Std ddY ทำให้ลดการเพิ่มขึ้นของน้ำตาลในเลือดภายหลังรับประทานอาหารได้ จึงทำการทดสอบประเมินผลการรักษาเบาหวานในระยะยาวของ Grz โดยทดสอบในหนูขาว (KK-Ay) ที่เป็นเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลินทางกรรมพันธุ์ แบ่งสัตว์ทดลองเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มควบคุม กลุ่มให้อาหารที่มี Grz 0.27 % และ 0.41% (ในอาหาร 1กก. มี Grz 2.7 และ 4.1 กรัม ตามลำดับ) หลังจากให้อาหารที่มี Grz นาน 7 สัปดาห์ พบว่ากลุ่มที่ให้ Grz 0.41% มีผลลดการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำตาลในเลือด ในขณะที่ กลุ่มควบคุมและกลุ่มที่ให้ Grz 0.27 % ไม่ให้ผล หนูกลุ่มที่ได้รับ Grz 0.27 % และกลุ่มควบคุมกินน้ำปริมาณมากขึ้น ในขณะที่กลุ่มที่ได้รับ Grz 0.41% มีการกินน้ำปกติ Grz มีผลลดระดับอินซูลินในเลือดได้อย่างมีนัยสำคัญ ตลอดการทดลองการให้ Grz ไม่มีผลกระทบต่อการกินอาหาร หรือน้ำหนักตัวของกลุ่มทดลองทั้ง 3 กลุ่ม นอกจากนี้ หนูที่ได้รับ Grz 0.41%ยังทำให้เพิ่มความทนทานต่อการให้กลูโคสทางปากในปริมาณมากได้ตลอด 9 สัปดาห์ ของการทดลอง การศึกษานี้แสดงว่า Grz มีฤทธิ์ต้านเบาหวานในแบบจำลองหนูขาวที่เป็นเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลิน

Biol.Pharm.Bull.2001; 24(5): 484-7