ผลของสารสกัด (-)-Epigallocatechin gallate จากชาเขียว ต่อการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับการตอบสนองฮอร์โมนอินซูลิน และการเปลี่ยนแปลงเซลล์ไขมัน

การศึกษาปริมาณของสาร (-)-Epigallocatechin gallate (EGCG) ต่อการตอบสนองฮอร์โมนอินซูลินของเซลล์ไขมัน และการเปลี่ยนแปลงเซลล์ไขมัน โดยทำการทดลองเลี้ยงเซลล์ไขมันชนิด 3T3-L1 ในอาหารเลี้ยงเซลล์ที่มีสาร EGCG ที่ความเข้มข้น 0 0.5 1 5 10 50 100 และ 200 ไมโครโมล ตามลำดับ สังเกตจำนวนเซลล์ และการสะสมของไขมันในเซลล์ด้วยวิธี MTT assay และ Oil Red O staining ในช่วงวันที่ 0-8 (ระยะแรก) และ 9-16 (ระยะหลังของการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ (cell differentiation)) ของการทดลอง และศึกษาการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับการตอบสนองต่อฮอร์โมนอินซูลินด้วยวิธี Real time reverse transcriptase-polymerase chain reaction ในวันที่ 0, 3, 6, 9, 12, 15 และ 18 ของการทดลอง

ผลการศึกษาพบว่า สาร EGCG ที่ความเข้มข้นมากกว่า 50 ไมโครโมล มีผลต่อการเพิ่มการสะสมไขมัน (fat accumulation) และลดจำนวนเซลล์ ทั้งในช่วง 0-8 วัน และ 9-16 วันของการทดลอง อย่างไรก็ตามสาร EGCG ที่ความเข้มข้น 5-10 ไมโครโมล มีผลลดการสะสมไขมัน เพิ่มการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับการตอบสนองต่อฮอร์โมนอินซูลิน (Fabp4, Cd36, Lpl, Pck1, Acox1, Lypla3, Ucp2 ) และยีนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงเซลล์ไขมัน (Pparg1, Pparg2, Cebps, Ppargc1a ) เฉพาะในช่วง 0-8 วัน ของการทดลอง

จากผลการทดลองชี้ให้เห็นว่าสาร EGCG ที่ขนาดความเข้มข้นน้อย (5-10 ไมโครโมล) สามารถลดการสะสมของ triacylglecerol และเพิ่มการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับการตอบสนองต่อฮอร์โมนอินซูลินของเซลล์ไขมันในช่วงระยะแรกของการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ (early stage of differentiation)

Nutrition. 2009; 25(10): 1047-1056.