ผลของสาร Polysaccarides และ Polyphenols จากใบชาเขียว ในการปกป้องผิวหนัง

การศึกษาประสิทธิภาพในการปกป้องผิวหนัง ของสารสกัด Polysaccarides (TPS) และ Polyphenols (TPP) จากใบชาเขียว โดยสกัดสารสองแบบคือ แบบที่หนึ่งนำใบชาเขียวสกัดด้วยเอธานอล 80% จากนั้นนำไปสกัดต่อด้วย 0.5% (m/m) เอ็นไซม์ hydrolase จากพืช และสกัดอีกครั้งด้วยน้ำร้อน 60 องศาสเซลเซียส วิธีนี้ทำให้ได้สารสกัด TPS ที่มีความบริสุทธิ์ 92% (TPS1) การสกัดแบบที่สองนำใบชาเขียวสกัดด้วย 0.5% (m/m) เอ็นไซม์ hydrolase จากพืช และสกัดต่อน้ำร้อน 60 และ 90 องศาสเซลเซียส การสกัดแบบที่สองนี้ ทำให้ได้สาร TPS ที่มีความบริสุทธิ์ 20% (TPS2) และ TPP ความบริสุทธิ์ 98% ตามลำดับ สารสกัดที่ได้ทั้งสามชนิดนำมาทดสอบคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องผิวสี่แบบคือ การดูดซึมและรักษาความชุ่มชื้น การป้องกันแสงแดด การเพิ่มจำนวนของเซลล์ fibroblast และการยับยั้งเอ็นไซม์ tyrosinase

ผลการทดสอบพบว่า สาร TPS และ TPP มีประสิทธิภาพในการดูดซึม และรักษาความชุ่มชื้นอย่างดีเยี่ยม โดย TPS ที่มีความบริสุทธิ์มาก (TPS1) ให้ผลดีที่สุด ผลการทดสอบการป้องกันรังสี ultraviolet (UV) พบว่า สาร TPP มีประสิทธิภาพในการป้องกันรังสี UV มากกว่าสาร TPS นอกจากนี้ สาร TPP ยังมีผลต่อการเพิ่มจำนวนของเซลล์ fibroblast และมีผลยับยั้งเอ็นไซม์ tyrosinase ในขณะที่สาร TPS จะมีผลยับยั้งเอ็นไซม์ tyrosinase ได้น้อยลง เมื่อสารมีความบริสุทธิ์เพิ่มมากขึ้น ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าสารสกัด TPP และ TPS จากใบชาเขียว มีประสิทธิภาพในการปกป้องผิวหนัง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้เป็นส่วนประกอบในเครื่องสำอางได้

J. Agric Food Chem. 2009; 57(17): 7757-7762.