ฤทธิ์ปกป้องระบบประสาทของสาร nicotiflorin จากดอกคำฝอย

ในการศึกษาฤทธิ์ปกป้องระบบประสาทของ nicotiflorin ในหนูขาวที่ถูกเหนี่ยวนำให้สมองขาดเลือด พบว่าการฉีด nicotiflorin ที่ขนาด 2.5, 5 และ 10 mg/kg เข้าหลอดเลือดดำที่หางหนูขาว จะลดการตายของเนื้อสมองลง 24.5-63.2% และลดความผิดปกติของสมองที่เกิดขึ้นได้ดีกว่ากลุ่มควบคุม นอกจากนี้ยังมีการทดสอบในเซลล์ microvascular endothelial จากสมองหนูขาวที่ถูกทำให้เกิดภาวะขาดออกซิเจนและให้ออกซิเจนเข้าไปใหม่ (hypoxia-reoxygenation treatment) พบว่าการให้สาร nicotiflorin ความเข้มข้น 25, 50 และ 100 mg/kg 2 ชม. หลังการทำให้เกิดภาวะขาดออกซิเจน จะมีผลทำให้การทำงานของเอนไซม์ endothelial nitric oxide synthase (eNOS) ระดับของ mRNA และโปรตีนในเซลล์ที่เกิดภาวะขาดออกซิเจน เพิ่มขึ้นกว่าเซลล์ที่ไม่ได้ให้ nicotiflorin และเซลล์ปกติที่ไม่ผ่านการทำให้เกิดภาวะขาดออกซิเจน

J Ethnopharmacol 2006;107:143-50