ผลของการรับประทานอาหารจากถั่วเหลืองสามารถลดความวิตกกังวลได้

ทำการศึกษาในหนูถีบจักรเพศผู้ อายุ 5 สัปดาห์ โดยแบ่งหนูออกเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 และ 2 ให้กินอาหารสูตรควบคุม และสูตรที่ทำจากถั่วเหลือง ตามลำดับ นาน 28 วัน กลุ่มที่ 3 และ 4 เป็นกลุ่มที่ได้รับอาหารสูตรควบคุม และสูตรที่ทำจากถั่วเหลือง นาน 28 วัน และฉีดสาร m-chlorophenylpiperazine (m-CPP ขนาด 2.5 มก./กก. ซึ่งเป็นสารที่ทำให้เกิดความเครียดวิตกกังวล) เข้าทางช่องท้อง ก่อนทำการวัดพฤติกรรมของหนู เป็นเวลา 30 นาที ตามลำดับ จากผลการทดลองพบว่าไม่พบความแตกต่างในกลุ่มที่ 1 และ 2 แต่ในกลุ่มที่ 3 ยังพบว่าหนูยังคงมีความวิตกกังวลอยู่ ในขณะที่กลุ่มที่ 4 ไม่พบพฤติกรรมความวิตกกังวลในหนู แสดงว่าอาหารที่ทำจากถั่วเหลืองสามารถลดความวิตกกังวลในหนูที่ถูกกระตุ้นให้เกิดความเครียดได้

Bio Pharm Bull 2006;29(7):1498-500