สารออกฤทธิ์ยับยั้งพรอสตาแกลนดินจากหญ้าหัวโต

สาร diterpenes จากสารสกัดจากทั้งต้นของหญ้าหัวโต มีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ พรอสตาแกลนดินอี 1 (PGE1) และพรอสตาแกลนดินอี 2 (PGE2) ที่เหนี่ยวนำให้เกิดการหดตัวของลำไส้เล็กหนูตะเภา สารที่ออกฤทธิ์ดีที่สุดคือ leucasperoside B สามารถยับยั้งทั้ง PGE1 และ PGE2 ด้วยความเข้มข้น 16 และ 48 โมโครโมลตามลำดับ สาร leucasperones A และ leucasperoside A ยับยั้ง PGE ทั้ง 2 ชนิดเช่นกันด้วยความเข้มข้น 126 และ 76 ไมโครโมล ตามลำดับ ขณะที่สาร linifolioside ยับยั้งเฉพาะ PGE1 ด้วยความเข้มข้น 98 ไมโครโมล ส่วนสาร leucasperoside C, maslinic acid และสารผสมระหว่าง leucasperol A และ B (5:2) ไม่มีฤทธิ์ยับยั้ง PGE และสารทุกชนิดไม่มีฤทธิ์จับอนุมูลอิสระ

J Nat Prod 2006;69:988-94