ฤทธิ์ลดความดันเลือดและเพิ่มการไหลเวียนของเลือดในสมองของน้ำใบบัวบก

การศึกษาในหนูแรทที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดความดันเลือดสูงด้วยเกลือ deoxycorticosterone ace- tate และหนูปกติ โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มที่ได้รับน้ำใบบัวบกซึ่งทำให้เป็นผงแห้งด้วยวิธีการแบบแช่เยือกแข็ง (lyophilized powder) ขนาด 16, 24 และ 32 ก. ของใบสด/กก.นน.ตัว (เทียบเท่ากับ 0.26, 0.38 และ 0.52 ก.ของผงแห้ง/กก.นน.ตัว) กลุ่มที่ได้รับยาลดความดันโลหิต captopril ขนาด 25 มก./กก. และกลุ่มควบคุมที่ได้รับน้ำเปล่า พบว่าในหนูที่มีความดันเลือดสูง น้ำใบบัวบกทั้ง 3 ขนาด สามารถลดความดันของหนูได้ และที่ขนาด 24 และ 32 ก./กก. มีผลลดอัตราการเต้นของหัวใจ แต่ในหนูปกติไม่มีผล ขณะที่ยา captopril มีผลลดความดันเลือดของหนูทั้ง 2 ประเภทได้ แต่ไม่มีผลต่ออัตราการเต้นของหัวใจ น้ำใบบัวบกที่ขนาด 32 ก./กก. สามารถเพิ่มการไหลเวียนของเลือดที่ไปเลี้ยงสมอง (regional cerebral blood flow) ในหนูทั้ง 2 ประเภท แต่จะมีผลต่อหนูที่มีความดันเลือดสูงมากกว่าหนูปกติ (เพิ่มขึ้น 52.27% และ 37.37% ตามลำดับ) จากผลการศึกษาจะเห็นว่า น้ำใบบัวบกมีฤทธิ์ในการลดความดันเลือดและเพิ่มการไหลเวียนของเลือดที่ไปเลี้ยงสมองของหนูปกติและหนูที่มีความดันเลือดสูง ซึ่งจะสนับสนุนประโยชน์ของบัวบกในการที่จะนำมาใช้ในผู้สูงอายุที่มีความดันสูงได้

Pharm Sci Asia. 2019;46(3):184-92.