ผลของสารสกัดข่าตาแดงต่อคุณภาพของอสุจิในชายที่ประสบปัญหามีบุตรยากโดยไม่ทราบสาเหตุ

การศึกษาทางคลินิกแบบไปข้างหน้า ปกปิดสองทาง และมีการสุ่ม (A prospective double‐blinded randomised clinical trial) ในอาสาสมัครเพศชายที่ประสบปัญหามีบุตรยากโดยไม่ทราบสาเหตุ จำนวน 76 คน โดยสุ่มแยกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 38 คน กลุ่มที่ 1 รับประทานสารสกัด 70% เอทานอลจากเหง้าข่าตาแดง (Alpinia officinarum Hance) ขนาด 300 มก./วัน และกลุ่มที่ 2 รับประทานยาหลอก ทำการศึกษาเป็นเวลานาน 3 เดือน เมื่อสิ้นสุดการศึกษาพบว่า กลุ่มที่ได้รับสารสกัดจากข่าตาแดงมีความเข้มข้นของอสุจิและจำนวนเซลล์อสุจิที่มีรูปร่างสมบูรณ์เพิ่มมากขึ้น เมื่อเทียบกับกลุ่มที่ได้รับยาหลอก โดยความเข้มข้นของอสุจิเพิ่มจาก 52 ± 24 ล้านเซลล์/มล. เป็น 71 ± 23 ล้านเซลล์/มล. และจำนวนเซลล์อสุจิที่มีรูปร่างสมบูรณ์เพิ่มขึ้นจาก 14.34 ± 9.16% เป็น 19 ± 14.89% แสดงให้เห็นว่าข่าตาแดงมีประสิทธิภาพในการเพิ่มจำนวนเซลล์อสุจิที่มีรูปร่างสมบูรณ์และช่วยเพิ่มความเข้มข้นของอสุจิในชายที่ประสบปัญหามีบุตรยากโดยไม่ทราบสาเหตุได้

Andrologia 2019;51:e13172