การศึกษาความเป็นพิษต่อตัวอ่อนในครรภ์ของใบอาร์ติโชค

การศึกษาความเป็นพิษของใบอาร์ติโชค (Cynara scolymus L.) ต่อตัวอ่อนในครรภ์ของหนูแรท ด้วยการป้อนผงแห้งของสารสกัดน้ำจากใบอาร์ติโชค ขนาด 1, 2 และ 4 ก./น้ำหนักตัว 1 กก. ให้แก่หนูแรทเพศเมียตั้งแต่มีอายุครรภ์ 6 วันต่อเนื่องถึงอายุครรภ์ 19 วัน ซึ่งพบว่าสารสกัดน้ำจากอาร์ติโช๊คไม่มีผลต่ออัตราการกินอาหาร เปอร์เซนต์การสูญเสียศักยภาพในการฝังตัวของตัวอ่อนทั้งก่อนและหลังกระบวนการฝังตัว (preimplantation loss and postimplantation loss) น้ำหนักรก และค่าชีวเคมีอื่นๆ แต่การป้อนสารสกัดที่ขนาดสูง (4 ก./น้ำหนักตัว 1 กก.) มีผลเพิ่มอัตราการกินน้ำของสัตว์ทดลอง อย่างไรก็ตามสารสกัดจากใบอาร์ติโชคทุกขนาดมีผลลดน้ำหนักตัวและน้ำหนักมดลูกของหนูแรทที่ตั้งครรภ์ รวมถึงมีผลลดน้ำหนักและขนาดของตัวอ่อนในครรภ์ และกลุ่มที่ได้รับสารสกัดขนาดสูงพบว่ามีอัตราการรอดชีวิตของตัวอ่อนน้อยลง โดยไม่พบความผิดปกติต่อระบบโครงสร้างและกล้ามเนื้อของตัวอ่อน การศึกษานี้จึงแสดงให้เห็นว่าการบริโภคสารสกัดน้ำจากใบอาร์ติโชคในช่วงระหว่างการตั้งครรภ์จะส่งผลเสียต่อตัวอ่อน จึงควรหลีกเลี่ยงการรับประทานในช่วงดังกล่าว

Regul Toxicol Pharmacol 2019;102:74-8