ฤทธิ์ต้านอาการแพ้จากสารสกัดน้ำของเมล็ดเทียนขาว

การทดสอบฤทธิ์ต้านการแพ้ของสารสกัดน้ำจากเมล็ดเทียนขาว (Cuminum cyminum L.) ในเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวของหนูแรทชนิด RBL-2H3 ที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดการแพ้ด้วยสารแอนติเจนชนิด Anti-DNP IgE โดยใช้สารสกัดในขนาด 100 – 10,000 มคก./มล. ซึ่งพบว่าสารสกัดดังกล่าวสามารถยับยั้งการเกิด degranulation ของเซลล์ RBL-2H3 ที่เกิดจากการเหนี่ยวนำด้วยสารแอนติเจน ซึ่งประสิทธิภาพจะขึ้นกับขนาดที่ให้ และขนาดที่ทำการทดสอบไม่ก่อให้เกิดความเป็นพิษต่อเซลล์ การศึกษากลไกการออกฤทธิ์พบว่า สารสกัดยับยั้งการเพิ่มขึ้นของ calcium ion ภายในเซลล์ และยับยั้งการเกิดกระบวนการ phosphorylation ของ phosphatidylinositol 3-kinase, Bruton’s tyrosine kinase, phospholipase C-c1/2, และ Akt ในวิถีการส่งสัญญาณ (signaling pathway) ผ่านทาง FcεRI นอกจากนี้ สารสกัดยังยั้บยั้งการสร้าง microtubule เกิดจากการเหนี่ยวนำด้วยสารแอนติเจนด้วย การศึกษาเพิ่มเติมในหนูเม้าส์ เพื่อทดสอบฤทธิ์ต้านอาการแพ้ด้วย passive cutaneous anaphylaxis reaction (PCA) model โดยป้อนหนูด้วยสารสกัดน้ำขนาด 25 มก./กก./วัน หรือ 125 มก./กก./วัน ติดต่ดกัน 7 วัน จากนั้นจึงเหนี่ยวนำให้หนูเกิดอาการแพ้ด้วยสาร DNP-HSA พบว่าสารสกัดน้ำขนาด 25 มก./กก./วัน สามารถต้านอาการแพ้ที่เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจนเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ได้รับเพียงน้ำกระสายยา และมีประสิทธิภาพดีกว่าสารสกัดน้ำขนาด 125 มก./กก./วัน แสดงให้เห็นว่า สารสกัดน้ำของเมล็ดเทียนขาวมีฤทธิ์ต้านอาการแพ้

Cytotechnology. 2019;71(2):599-609.