ฤทธิ์กระตุ้นภูมิคุ้มกันของสารในกลุ่มโพลีแซคคาไรด์จากเนื้อกล้วยสุก

การศึกษาฤทธิ์กระตุ้นภูมิคุ้มกันของสาร α-(1→6)-D-glucan ซึ่งเป็นสารในกลุ่มโพลีแซคคาไรด์ที่แยกได้จากสารสกัด 80% เอทานอลของเนื้อกล้วยสุก (ไม่ระบุชนิดกล้วย) ในหนูเม้าส์ โดยแบ่งหนูเป็น 5 กลุ่ม กลุ่มละ 10 ตัว กลุ่มที่ 1 เป็นหนูปกติ (normal control), กลุ่มที่ 2 เป็นหนูที่ได้รับยากดภูมิคุ้มกัน cyclophosphamide ขนาด 80 มก./กก. (ฉีดเข้าทางช่องท้อง) ในวันที่ 1-3, 18, 26 และได้รับน้ำกลั่นในวันที่ 4-17, 19-25, 27-33 (model control), กลุ่มที่ 3 เป็นหนูที่ได้รับยา cyclophosphamide ขนาด 80 มก./กก. (ฉีดเข้าทางช่องท้อง) ในวันที่ 1-3, 18, 26 และได้รับยากระตุ้นภูมิคุ้มกัน β-(1→3)-D-glucan ขนาด 300 มก./กก. ในวันที่ 4-17, 19-25, 27-33 (positive control), กลุ่มที่ 4 และ 5 ได้รับยา cyclophosphamide เช่นเดียวกับ positive control แต่จะได้รับ α-(1→6)-D-glucan แทนยา β-(1→3)-D-glucan ในขนาด 50 มก./กก. (low dose) และ 300 มก./กก. (high dose) ตามลำดับ จากผลการทดลองพบว่าสาร α-(1→6)-D-glucan มีฤทธิ์กระตุ้นภูมิคุ้มกันของหนู โดยเพิ่มการแบ่งตัวของเม็ดเลือดขาวชนิด T cell, กระตุ้นกระบวนการกลืนกินเซลล์ (phagocytic function) ของ macrophage, เพิ่มระดับ CD3+ T cell, เพิ่มอัตราส่วนของ CD4+/CD8+, เพิ่มระดับของ Interleukin-6 (IL-6), Immunoglobulin G (IgG), Immunoglobulin M (IgM), Tumor necrosis factor (TNF)-α และ hemolysin antibody ซึ่งการออกฤทธิ์ดังกล่าว เหมือนกับการออกฤทธิ์ของยากระตุ้นภูมิคุ้มกัน β-(1→3)-D-glucan และการให้ที่ขนาดเท่ากัน (300 มก./กก.) พบว่ามีประสิทธิภาพใกล้เคียงกัน นอกจากนี้ยังพบว่า α-(1→6)-D-glucan ในขนาดที่นำมาทดสอบไม่ก่อให้เกิดความเป็นพิษต่อสัตว์ทดลอง แสดงให้เห็นว่าสาร α-(1→6)-D-glucan จากกล้วยมีประสิทธิภาพในการกระตุ้นภูมิคุ้มกัน ซึ่งน่าจะนำมาพัฒนาเป็นโภชนเภสัชภัณฑ์ (Nutraceuticals) เพื่อบำรุงร่างกายได้

Food Chem. 2019;277:46–53.