ฤทธิ์ต้านความเครียดของชาเขียวที่มีปริมาณคาเฟอีนต่ำ

Theanine เป็นกรดไขมันที่ผลลดความเครียดได้ และพบในใบชา แต่ถูกยับยั้งฤทธิ์โดยสารคาเฟอีนที่พบในใบชาเช่นกัน ดังนั้นจึงศึกษาฤทธิ์ต้านความเครียดของชาเขียวที่มีปริมาณคาเฟอีนต่ำในอาสาสมัครสุขภาพดี ทั้งเพศชายและหญิงจำนวน 20 คน โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม (กลุ่มละ 10 คน) กลุ่มแรกให้ดื่มชาเขียวมีปริมาณคาเฟอีนต่ำ วันละมากกว่าหรือเท่ากับ 500 มล. ซึ่งจะได้รับ theanine ประมาณ 15 มก. ต่อวัน (ถุงชา 3 ก. ชงในน้ำ 500 มล. ที่อุณหภูมิห้อง) ในทุกๆ เช้า นานติดต่อกัน 17 วัน (ก่อนการทดสอบ 1 สัปดาห์ และระหว่างการฝึกปฏิบัติงานเป็นเวลา 10 วัน) ส่วนกลุ่มที่ 2 ให้ดื่มชาบาร์เลย์ (กลุ่มควบคุม) และประเมินภาวะความเครียดของอาสาสมัครด้วยแบบสอบถาม the state-trait anxiety inventory (STAI) และการตรวจวัดปริมาณ α-amylase ในน้ำลาย (sAA) ซึ่งเป็นดัชนีชี้วัดความเครียด ทั้งช่วงก่อนและระหว่างการทดสอบ ผลจากการศึกษาพบว่า อาสาสมัครกลุ่มที่ดื่มชาเขียวมีภาวะความเครียดต่ำกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญ และผลการตรวจวัดปริมาณ α-amylase ในน้ำลายพบว่า ในระหว่างการฝึกปฏิบัติงานกลุ่มควบคุมมีค่าปริมาณ α-amylase สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ดื่มชาเขียว ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า การดื่มชาเขียวที่มีปริมาณคาเฟอีนต่ำมีผลช่วยลดความเครียดได้

Biol Pharm Bull. 2017; 40(6): 902-9.