ผลของดอกกระเจี๊ยบต่อระดับไขมัน อินซูลินในเลือด ในผู้ป่วยเมตาบอลิกซินโดรม

การทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุมแบบปกปิดทั้ง 2 ฝ่าย (double blind randomized controlled trial) ในผู้ป่วยกลุมอาการทางเมตาบอลิก หรือเมตาบอลิกซินโดรม (Metabolic Syndrome) จำนวน 40 คน โดยแบ่งผู้ป่วยออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 ให้รับประทานผงของดอกกระเจี๊ยบแดง ขนาด 500 มก วันละ 1 ครั้ง นาน 4 สัปดาห์ ส่วนอีกกลุ่มให้รับประทานยาหลอก ในขนาดที่เท่ากัน และทำการวัดระดับความดันโลหิตช่วงหัวใจบีบตัว (systolic blood pressure) และหัวใจคลายตัว (diastolic blood pressure) ดัชนีมวล ระดับน้ำตาล (fasting plasma glucose) อินซูลิน ไขมัน ไตรกลีเซอไรด์ในเลือด และสารอนุมูลอิสระ ก่อนและหลังการศึกษา พบว่าผงดอกกระเจี๊ยบแดงสามารถลดระดับไตรกลีเซอไรด์ในเลือดได้ และลดระดับความดันโลหิตช่วงหัวใจบีบตัวได้เช่นกันเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ได้รับยาหลอก ในขณะที่ค่าชีวเคมีในเลือดตัวอื่นๆ ไม่มีการเปลี่ยนแปลง จากการศึกษาในครั้งนี้สรุปได้ว่า เมื่อให้ผู้ป่วยเมตาบอลิกซินโดรมรับประทานผงดอกกระเจี๊ยบขนาด 500 มก. วันละ 1 ครั้ง สามารถลดระดับไตรกลีเซอไรด์ในเลือด และลดระดับความดันโลหิตช่วงหัวใจบีบตัวได้

J Complement Integr Med 2016;1:13(2):175-80.