ฤทธิ์ป้องกันตับเสียหายจากแอลกอฮอล์ของสารซาโปนิน (saponin) จากโสมจีน

ศึกษาฤทธิ์ปกป้องกันตับของสารซาโปนินจากโสมจีน (Panax notoginseng ) ในหนูเม้าส์ที่ถูกเหนี่ยวนำให้ตับเกิดความเสียหายด้วยการป้อนเอทานอล 36% พบว่าการป้อนสารซาโปนินขนาดวันละ 200 มก./กก. น้ำหนักตัว นาน 4 สัปดาห์ มีผลลดระดับเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของตับ ได้แก่ alanine aminotransferse (ALT) และ aspartate aminotransferase (AST) ลดระดับ malondialdehyde (MDA) และ reactive oxygen species (ROS) ซึ่งเป็นดัชนีบ่งชี้ถึงการเกิดอนุมูลอิสระ และยังมีผลช่วยเพิ่มระดับเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับการต้านการเกิดอนุมูลอิสระ ได้แก่ glutathione (GSH) และ superoxide dismutase (SOD) นอกจากนี้ ผลจากการตรวจวิเคราะห์ปัสสาวะด้วยเทคนิค UPLC/Q-TOFMS ยังพบว่าสารซาโปนินจากโสมจีนมีผลลดค่าชี้วัดทางชีวเคมีที่เกิดจากการดื่มแอลกอฮอล์ได้อีกด้วย ผลจากการทดลองแสดงให้เห็นว่าสารซาโปนินจากโสมจีนมีฤทธิ์ป้องกันตับเสียหายจากการเหนี่ยวนำด้วยแอลกอฮอล์ได้

Am J Chin Med. 2015; 43(4): 695-714