ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและต้านการอักเสบของใบกระเจี๊ยบแดง

การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีในใบกระเจี๊ยบแดง (Hibiscus sabdariffa ) ด้วยเทคนิค HPLC-MS พบว่าประกอบด้วยสารกลุ่ม polyphenols ได้แก่ neochlorogenic acid, chlorogenic acid, cryptochlorogenic acid, caffeoylshikimic acid, quercetin, quercetin glycoside, quercetin-rutinoside , kaempferol, kaempferol glycoside, kaempferol glycoside rhamnosyl รวมทั้งพบสาร 5-(hydroxymethyl)furfural หาปริมาณสารประกอบ phenolic ทั้งหมดอยู่ในช่วง 18.98±2.7 ถึง 29.9±0.5 มิลลิกรัม สมมูลของกรดแกลลิกต่อกรัมสารสกัด การทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในหลอดทดลองด้วยวิธี ABTS radical cation decolorization assay มีค่าเท่ากับ 17.5 ถึง 152.5±18.8 ไมโครโมล trolox ต่อกรัม นอกจากนี้ยังพบว่าสารสกัดใบกระเจี๊ยบแดงมีฤทธิ์ต้านการอักเสบ โดยยับยั้งการสร้าง nitric oxide (NO) ในเซลล์ RAW 264.7 ที่ถูกเหนี่ยวนำด้วย lipopolysacharide (LPS) โดยฤทธิ์ต้านการอักเสบขึ้นอยู่กับขนาดของสารสกัด

Food Chem 2016;190:673-80