ฤทธิ์กระตุ้นการสร้างน้ำนมของหญ้าแห้วหมู

การศึกษาฤทธิ์กระตุ้นการสร้างน้ำนมของหญ้าแห้วหมู (Cyperus rotundus L.) ในหนูแรทที่อยู่ระหว่างการให้นม โดยป้อนสารสกัดน้ำจากรากหญ้าแห้วหมูให้แก่หนูแรท ในวันที่ 2 ถึงวันที่ 15 หลังการตกลูก พบว่าหนูแรทที่ได้รับสารสกัดจากรากหญ้าแห้วหมู ขนาด 300 และ 600 มก./กก.น้ำหนักตัว มีปริมาณน้ำนมเพิ่มขึ้น 23% และ 40% ตามลำดับ รวมถึงเพิ่มน้ำหนักเต้านมและน้ำหนักตัวของหนูแรทได้อย่างมีนัยสำคัญเมื่อทำการตรวจสอบทางจุลกายวิภาคของเต้านมพบว่าในต่อมน้ำนมของหนูแรทที่ได้รับรากหญ้าแห้วหมูมีการสะสมปริมาณโปรตีนและคาร์โบไฮเดรตซึ่งใช้เป็นองค์ประกอบในการสร้างน้ำนมเพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้หญ้าแห้วหมูยังกระตุ้นการสังเคราะห์ prolactin ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างน้ำนม และกระตุ้นการพัฒนาเนื้อเยื่อส่วน lobulo-alveolar ที่เกี่ยวข้องกับการหลั่งน้ำนมในหนูแรทได้ โดยไม่พบอาการความเป็นพิษ หรือความผิดปกติใดๆ ของสัตว์ทดลองที่ได้รับสารสกัดน้ำจากรากหญ้าแห้วหมู แสดงให้เห็นถึงฤทธิ์กระตุ้นการสร้างน้ำนมของรากหญ้าแห้วหมู ซึ่งอาจนำไปใช้กระตุ้นการสร้างน้ำนมในคนได้

J Ethnopharmacol 2015;163:39-42