ฤทธิ์ลดน้ำตาลจากสารสกัดจากหญ้าหนวดแมว

การศึกษาฤทธิ์ลดน้ำตาลของหญ้าหนวดแมว (Orthosiphon stamineus Benth) ในหนูที่เป็นเบาหวานจากการกระตุ้นด้วย streptozotocin พบว่าป้อนสารสกัดหญ้าหนวดแมวที่แยกลำดับส่วนจากสารสกัดหยาบคลอโรฟอร์ม (Cf2-b) ขนาด 1 ก./กก.น้ำหนักตัว วันละ 2 ครั้ง ติดต่อกัน 14 วัน มีผลลดน้ำตาลในเลือดได้อย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับก่อนการป้อนสารสกัด อย่างไรก็ตามไม่พบความแตกต่างของระดับอินซูลินระหว่างก่อนและหลังการป้อนสารสกัด เมื่อทำการศึกษาในเซลล์กล้ามเนื้อของหนูแรท พบว่าเมื่อให้ Cf2-b ความเข้มข้น 2 มก./มล. สามารถเพิ่มการนำกลูโคสเข้าสู่เซลล์กล้ามเนื้อ ได้เช่นเดียวกับการให้อินซูลิน ขนาด 1 IU/มล. หรือให้ยา metformin ขนาด 1 มก./มล. นอกจากนี้ Cf2-b ที่ความเข้มข้น 0.5, 1.0 และ 2 มก./มล. ยังมีผลลดการดูดซึมกลูโคสเข้าสู่เซลล์ลำไส้เล็กของหนูแรทได้เช่นเดียวกับการให้ยา metformin ขนาด 1 และ 2 มก./มล.

J Acupunct Meridian Stud 2013:6(1):31-40