ฤทธิ์สมานแผลผ่าตัดของเปลือกกล้วยดิบ (Musa sapientum )

ศึกษาฤทธิ์สมานแผลของเปลือกกล้วยดิบ (Musa sapientum ) โดยใช้ยาเตรียมในรูปแบบเจลที่มีเปลือกกล้วยผสมอยู่ 4% ในหนูแรทที่มีแผลผ่าตัดบริเวณหลังขนาด 4 x 4 ซม. จำนวน 120 ตัว ทำการแบ่งหนูแรทออกเป็น 2 กลุ่ม (กลุ่มละ 60 ตัว) ล้างและทำความสะอาดแผลผ่าตัดของหนูทั้งสองกลุ่มด้วยน้ำเกลือเข้มข้น 0.9% ทุกวัน แล้วทาแผลด้วยเจลเปลือกล้วยหรือ natrosol gel สำหรับหนูกลุ่มที่ 1 และ 2 ตามลำดับ และปิดแผลด้วยผ้าก๊อซที่สะอาด ในวันที่ 7, 14 และ 21 ของการทดลอง แบ่งหนูออกมาจากทั้งสองกลุ่ม (ครั้งละ 20 ตัว จากแต่ละกลุ่ม) ทำการชำแหละซาก แยกเก็บเนื้อเยื่อบริเวณแผลผ่าตัด เพื่อนำมาตรวจวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงด้วยเทคนิคทางจุลกายวิภาคศาสตร์ ผลจากการทดลองพบว่า การทาเจลเปลือกกล้วยบนแผลผ่าตัดให้แก่หนูแรท มีผลเพิ่มจำนวนเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิด polymorphonuclear ในวันที่ 7 ของการทดลอง ลดการหดรั้งตัวของบาดแผล ลดการเพิ่มจำนวนเส้นเลือดบริเวณบาดแผล และเพิ่มจำนวน collagen fiber ในวันที่ 21 ของการทดลอง และไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญของรูปแบบโครงสร้างเนื้อเยื่อระหว่างหนูทั้งสองกลุ่ม แสดงให้เห็นว่าเจลเปลือกกล้วย 4% มีประสิทธิภาพในการช่วยสมานแผลผ่าตัดได้

Acta Cir Bras 2013; 28(1): 33-8