ฤทธิ์ลดไขมันของสาร zerumbone จากกระทือ (Zingiber zerumbet )

ศึกษาฤทธิ์ลดไขมันของสาร zerumbone จากเหง้ากระทือ (Zingiber zerumbet ) ในหนูแฮมเตอร์ที่ถูกเหนี่ยวนำให้มีภาวะไขมันในเลือดสูง โดยการเลี้ยงด้วยอาหารไขมันสูง (high-fat diet) นาน 2 สัปดาห์ ทำการป้อนสาร zerumbone ขนาด 25, 50 และ 100 มก./กก. ให้แก่หนูวันละครั้งนาน 8 สัปดาห์ จากนั้น ชำแหละซากหนู แยกเก็บตัวอย่างเนื้อเยื่อตับและเลือด เพื่อวิเคราะห์ค่าทางชีวเคมีที่เปลี่ยนแปลงไป ผลจากการทดลองพบว่า หนูแฮมเตอร์ที่ถูกป้อนด้วยสาร zerumbone ทุกขนาด มีค่าโคเลสเตอรอล ไตรกลีเซอไรด์ และ low density lipoprotein – cholesterol (LDL-C) ทั้งในเลือดและในตับลดลง และพบไขมันในอุจจาระเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับหนูที่ถูกป้อนด้วยอาหารที่มีไขมันสูงเพียงอย่างเดียว นอกจากนี้ การป้อนสาร zerumbone ยังมีผลลดการแสดงออกของโปรตีนและเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสร้างไขมันได้แก่ fatty acid synthase, malic enzyme, sterol-regulatory element binding protein และ 3-hydroxy-3-methyl-glutaryl-CoA reductase และเพิ่มแสดงออกของโปรตีนและเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสลายไขมันได้แก่ peroxisome proliferator-activated receptor α, carnitine palmitoyl transferase และ acyl-CoA oxidase ซึ่งแสดงให้เห็นว่า สาร zerumbone จากกระทือมีฤทธิ์ลดไขมันทั้งในเลือดและในตับ โดยไปมีผลเกี่ยวข้องกับกลไกการแสดงออกของโปรตีนในกระบวนการสร้างและสลายไขมัน

Food Chem Toxicol 2014; 69: 132-9