คำถาม : การสกัดพลู
  • สนใจข้อมูลวิธีสกัดใบพลูกินกับหมาก
  • Date : 28/6/2567 16:53:00
คำตอบ : การสกัดสารเคมีจากสมุนไพร ขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการสกัดสารสำคัญใดจากพืชสมุนไพร เพื่อวัตถุประสงค์ใด พลู (Piper betle Linn) เป็นสมุนไพรที่พบได้ทั่วไปในประเทศไทย จัดอยู่ในวงศ์พริกไทย (Piperaceae) การสกัดสารสำคัญจากพืชในวงศ์นี้ ส่วนใหญ่นิยมใช้เมทานอล เอทานอล เฮกเซน และเอธิลอะซีเตท ขอยกตัวอย่างการสกัดใบพลูเพื่อใช้ประโยชน์ในทางเครื่องสำอาง โดยนำใบพลูสดมาล้างทำความสะอาด หั่นเป็นชิ้นเล็ก ๆ จากนั้นนำมาสกัดด้วย 95% เอทานอล แล้วนำไประเหยสารสกัดพลูจาก 95% เอทานอล ได้สารสกัดพลู สามารถนำไปใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตสบู่ เป็นต้น หรือทำการสกัดด้วยเทคนิดต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสารสกัดสกัด เช่น การสกัดใบพลูด้วยน้ำโดยใช้คลื่นไมโครเวฟ (microwave - assisted extraction, MAE) หรือสกัดน้ำมันหอมระเหยจากใบพลูด้วยเครื่อง Alembic เป็นต้น

อ้างอิง :
• สิริรัตน์ พานิช, วรวิทย์ จันทร์สุวรรณ, อัญชนา ขัตติยะวงศ์. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระโดยรวม ของน้าสกัดน้ามันหอมระเหยจากใบพลู (Total Antioxidant Capacity of Piper Betel Hydrosol). คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร. 2564.
• เกศสุคนธ์ มณีวรรณ, นิตยา คอนสาร. การสกัดสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากใบพลูด้วยคลื่นไมโครเวฟ (Microwave-assisted extraction of bioactive compounds from Piper betle Linn leaves). 2561; แก่นเกษตร 46 ฉบับพิเศษ 1.
• http://libapp.tsu.ac.th/e-service/eproject/pages/staff/images/1650789628.pdf