คำถาม : การสกัดสารเฮสเพอริดินในเปลือกส้ม
  • การสกัดสารเฮสเพอริดินในเปลือกส้ม โดยสกัดด้วย Soxhlet extractor นิยมในตัวทำละลายปิโตรเลียมอีเทอร์ไหมคะ เห็นในงานวิจัยใช้กัน และเมื่อสกัดเสร็จแล้วนำไปแยกตัวทำละลายออกด้วยเครื่องระเหยแบบหมุนใช่ไหมคะ หลังจากนั้นเก็บตัวอย่างสารอย่างไรคะ
  • Date : 28/6/2567 16:46:00
คำตอบ : การสกัดสารเฮสเพอริดินในเปลือกส้มแห้งบดเป็นผงหยาบ ด้วย Soxhlet extractor สามารถใช้ petroleum ether เป็นตัวทำละลาย สกัดด้วยความร้อนเป็นเวลาประมาณ 4 ชั่วโมง หลังจากตั้งสารสกัดไว้ให้เย็นที่อุณหภูมิห้อง แล้วนำไปเก็บไว้ในตู้เย็นอุณหภูมิประมาณ 4 องศาเซลเซียส ประมาณ 12-24 ชม. จะมีผลึกของสารเฮสเพอริดินเกิดขึ้น ถ้าหากไม่มีผลึกเกิดขึ้นอาจต้องระเหยตัวทำละลายบางส่วนออกให้เข้นข้นขึ้น แต่ยังเหลือตัวทำละลายบางส่วนอยู่ด้วยเครื่องระเหยแบบหมุน (หากระเหยตัวทำละลายออกจนหมดจะได้สารสกัดหยาบที่มีสารเฮสเพอริดินปนกับสารจากเปลือกส้มอื่นๆ ที่สามารถละลายได้ใน petroleum ether) แล้วแช่ตู้เย็นใหม่รอจนสารตกผลิต จากนั้นแยกผลึกออกจากสารละลายด้วยการกรองด้วยกระดาษกรองหรือใช้กรวยบุชเนอร์ (BÜchner funnel) นอกจากนี้ยังสามารถใช้เอทานอลและเมทานอลเป็นตัวทำละลายได้ด้วยเช่นกัน การเก็บสารเฮสเพอริดิน ควรเก็บในภาชนะปิดสนิท (amber glass) ไม่โดนแสง ที่อุณหภูมิ 2 - 8 องศาเซลเซียส

อ้างอิง :
1. Samota MK, Kaur M, Sharma M, Sarita, Krishnan V, Thakur J, et al. Hesperidin from citrus peel waste: extraction and its health implications. Qual Assur Saf Crops Foods, 2023;15(2):71-99. doi: 10.15586/qas.v15i2.1256.
2. Sharma P, Pandey P, Gupta R, Roshan S, Garg A, Shulka A. et al. Isolation and characterization of hesperidin from orange peel. IAJPR. 2013;3(5):3892-7.
3. Pyrzynska K. Hesperidin: A review on extraction methods, stability and biological activities. Nutrients. 2022;14(12):2387. doi: 10.3390/nu14122387.
4. http://studentsrepo.um.edu.my/4193/3/CPH_Text_2.pdf