คำถาม : มะแว้ง การขึ้นทะเบียนเครื่องสำอาง
  • สอบถามการขึ้นทะเบียน “มะแว้ง” สามารถจดทะเบียนเป็นเครื่องสำอางได้ไหมคะ ขอบคุณค่ะ
  • Date : 28/6/2567 16:42:00
คำตอบ : มีข้อมูลการระบุชื่อส่วนประกอบในเครื่องสำอางของ มะแว้งต้น (Solanum indicum L.) ที่เป็นผงและสารสกัดจากส่วนราก ตาม International Nomenclature of Cosmetic Ingredients (INCI Name) ดังนี้

1. INCI Name SOLANUM INDICUM ROOT POWDER
Description Solanum Indicum Root Powder is the powder obtained from the dried, ground roots of Solanum indicum, Solanaceae
Functions SKIN CONDITIONING
2. INCI Name SOLANUM INDICUM ROOT EXTRACT
Description Solanum Indicum Root Extract is the extract of the roots of Solanum indicum L., Solanaceae
Functions SKIN CONDITIONING

(ข้อมูลจาก https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/cosing/advanced)

ดังนั้นรากมะแว้งต้นสามารถใช้ผสมในเครื่องสำอาง และจดแจ้งได้เลย โดยดูรายละเอียดได้จาก หลักเกณฑ์การพิจารณาการจดแจ้งเครื่องสำอาง
(https://cms-media.fda.moph.go.th/461117737616416768/2023/03/nGJ59xvipOWHCURTikNRm4Xh.pdf)

แต่หากต้องการใช้ส่วนอื่นของมะแว้งต้น หรือสมุนไพรอื่นที่ยังไม่พบข้อมูล INCI name หรือ ไม่มีข้อมูลในตำราเครื่องสำอางสากลจะต้องปฏิบัติตามเกณฑ์ประเมินความปลอดภัยของวัตถุดิบสมุนไพรที่ใช้ในเครื่องสำอางอาเซียนก่อน (https://cosmetic.fda.moph.go.th/media.php?id=477794335962832896&name=4.12.3%20การประเมินสารสมุนไพรใหม่.pdf)

ส่วนวัตถุดิบและสารสกัดจาก มะแว้งนก (Solanum nigrum L. (CAS No. 84929-77-1) and its galenical preparations) อยู่ในวัตถุที่ห้ามใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อวัตถุที่ห้ามใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง พ.ศ. 2559
(https://cosmetic.fda.moph.go.th/media.php?id=497791608608137216&name=1_1_1%20วัตถุที่ห้ามใช้.pdf)

สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก: ฐานข้อมูลสมุนไพรเพื่อการใช้ประโยชน์ทางเครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์สมุนไพรสำหรับใช้ภายนอก (CosmeHerb Database) ในหัวข้อ กฏหมายและหลักเกณฑ์ แหล่งรวบรวมเอกสารทางกฎหมาย และ หลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้องกับสมุนไพรเพื่อการใช้ประโยชน์ทางเครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์สมุนไพรสำหรับใช้ภายนอก (https://cosmeherb.nbt.or.th/laws/)