คำถาม : การสกัดน้ำมันหอมระเหย
  • ได้ทำการสกัดน้ำมันหอมระเหยด้วยแบบการกลั่นไอน้ำ โดยใช้น้ำ กับ1% เอทานอล เมื่อสกัดเสร็จทำไม การสกัดโดยใช้ 1%เอทานอล ได้ความเข้มข้นสารมากกว่า ทำไมสารหอมะเหยถึงละลายในเอทานอลได้ดีกว่าน้ำ
  • Date : 30/4/2567 15:56:00
คำตอบ : โดยหลักการแล้วการสกัดด้วยตัวทำละลายที่แตกต่างกันจะสามารถสกัดสารได้ไม่เหมือนกัน ดังนั้นการเลือกใช้ตัวทำละลายจึงขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของสารที่เราต้องการสกัดออกมา ซึ่งในกรณีนี้ที่ทำการสกัดด้วยวิธีการกลั่นด้วยไอน้ำ โดยใช้น้ำ และ 1%เอทานอล เป็นตัวทำละลาย แล้วได้ปริมาตรของสารสกัดออกมาไม่เท่ากัน เป็นได้ว่าในขั้นตอนการสกัดด้วยเอทานอล อาจได้สารอื่นที่สามารถละลายได้ในเอทานอลปะปนออกมาด้วย จึงทำให้ได้ปริมาตรของสารสกัดมากกว่า