คำถาม : ค่า IC50
  • การวัดความสามารถในการยับยั้งอนุมูล DPPH หาค่า IC50 ใช้ DPPH เป็นสารมาตราฐาน คำนวณยังไงคะ
  • Date : 29/3/2567 17:38:00
คำตอบ : 1. คำนวณหาร้อยละของความสามารถในการยับยั้งอนุมูลอิสระ (% inhibition) จากสมการ

    % inhibition = [AC-(AS-AB)/AC] X 100


AC = ค่าการดูดกลืนแสงที่วัดได้ของ solvent + สารละลาย DPPH
AS = ค่าการดูดกลืนแสงที่วัดได้ของสารละลายของสารสกัด + สารละลาย DPPH
AB = ค่าการดูดกลืนแสงที่วัดได้ของสารละลายของสารสกัด + solvent

2. หาค่า IC50 จากการสร้างกราฟเส้นตรงระหว่าง ค่า % inhibition กับความเข้มข้นของสารสกัด โดยใช้สมการเส้นตรง

    y = ax + b


y = ค่าเปอร์เซ็นต์การต้านอนุมูล DPPH (% inhibition)
x = ความเข้มข้นของสารสกัด
a = จุดตัดแกน y (intercept)
b = ความชัน (slope)

และ คำนวณค่า IC50 ได้จากสมการเส้นตรงดังกล่าว โดยแทนค่า y เท่ากับ 50