คำถาม : สารสกัดจากว่านหางจระเข้
  • เราจะสกัดสาร Aloctin A, Aloctin B, Veracylglucan B, Veracylglucan C และ Bradykininase ในว่านหางจระเข้อย่างไรหรือคะ
  • Date : 29/3/2567 17:34:00
คำตอบ : ควรเริ่มต้นด้วยการตรวจสอบลักษณะและคุณสมบัติของสารแต่ละชนิด เช่น พบได้มากในส่วนใดของพืช เป็นสารประเภทใด มีคุณสมบัติอย่างไร ทนความร้อนหรือไม่ และละลายได้ดีในตัวทำละลายชนิดใด เพราะสารสำคัญที่กล่าวมาข้างต้นละลายได้ดีในตัวทำละลายที่ต่างกัน

สำหรับรายละเอียดทั่วไปของการสกัด คือ เริ่มด้วยการสกัดด้วยตัวทำละลายที่เหมาะสม จากนั้นจึงนำสารสกัดหยาบที่ได้ไปผ่านขั้นตอนการแยกสารด้วยการใช้เทคนิค chromatography ต่างๆ เช่น Quick -column chromatography (QCC), Column chromatography (CC), Thin-Layer Chromatography (TLC), การตกผลึก เป็นต้น เพื่อให้ได้สารสกัดที่บริสุทธิ์ขึ้น จากนั้นจึงนำสารที่ได้ไปวิเคราะห์เพื่อพิสูจน์ว่าสารที่แยกได้นั้นเป็นสารชนิดที่ต้องการหรือไม่ ซึ่งอาจต้องใช้วิธีวิเคราะห์ เช่น High-performance thin-layer chromatography (HPTLC), High Performance Liquid Chromatography (HPLC), Nuclear Magnetic Resonance (NMR) เป็นต้น ซึ่งมีรายละเอียดและค่าใช้จ่ายค่อนข้างมาก

สำหรับรายละเอียดการสกัดและการแยกสารแต่ละชนิด แนะนำให้ลองศึกษาจากงานวิจัยตามตัวอย่างรายชื่อเอกสารอ้างอิงที่แนบมา หรือสืบค้นเพิ่มเติมได้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น google, pubmed เป็นต้น

อ้างอิง:
1.Akev N1, Can A. Separation and some properties of Aloe vera L. leaf pulp lectins. Phytother Res. 1999;13(6):489-93.
2.Kim S, Asnin L, Assefa AD, Ko EY, Sharma K, Park SW. Extraction of antioxidants from Aloe vera leaf gel: a response surface methodology study. Food Anal Methods. 2014;7(9):1804–15.
3.DellAgli M1, Giavarini F, Ferraboschi P, Galli G, Bosisio E. Determination of aloesin and aloeresin A for the detection of aloe in beverages. J Agric Food Chem. 2007;55(9):3363-7.
4.Alumairi SS, Shawkat MS, Alaubydi MA. Extraction of aloin from Aloe vera plant and study its effect in micronucleus formation in acute lymphoid leukemia. Iraqi J Sci. 2015;56(1):731-7.
5.DhodareGD, Wandhare GD, Jirapure MN, Dumore NS. Extraction of aloin from Aloe vera by using soxhlet apparatus. IJFEAT, ISSN. 2015:2321-8134.
6.Arun P, Bhayadiya RK, Manocha N, Pathan JK, Dubey PK. Isolation of aloin from Aloe vera, its characterization and evaluation for antioxidant activity. IJPRD. 2011;4(03):024-8.
7.Tan ZJ, Li FF, Xu XL.Extraction and purification of anthraquinones derivatives from Aloe vera L. using alcohol/salt aqueous two-phase system. Bioprocess Biosyst Eng 2013;36(8):1105-13.
8.Tan ZJ, Li, FF, Xing JM. Separation and purification of Aloe anthraquinones using PEG/salt aqueous two-phase system. Sep Sci Technol. 2011;46(9):1503-10.
9.Kang S, Zhao X, Yue L, Liu L. Main anthraquinone components in Aloe vera and their inhibitory effects on the formation of advanced glycation end-products. J Food Process Preserv. 2017;41:e13160.
10.Choche T, Shende S, Kadu P. Extraction and identification of bioactive components from Aloe barbadensis Miller. RRJPP. 2014;2(1):14-23.