คำถาม : หาความเข้มข้นของน้ำมันหอมระเหย
  • หาความเข้มข้นของน้ำมันหอมระเหยที่สกัดมาได้อย่างไร
  • Date : 29/3/2567 17:30:00
คำตอบ : น้ำมันหอมระเหยที่สกัดได้จะหาเป็น % yield หรือร้อยละของปริมาตร (มิลลิลิตร) ของน้ำมันหอมระเหยที่สกัดได้ต่อน้ำหนักพืชที่ใช้สกัด 100 กรัม

    % yield = (ปริมาตรน้ำมันหอมระเหยx100)/น้ำหนักพืช

โดยน้ำมันหอมระเหยที่สกัดได้โดยการกลั่นด้วยน้ำหรือไอน้ำหากแยกน้ำออกไปได้หมด จะได้น้ำมันหอมระเหยที่มีลักษณะใส ไม่ขุ่น ก็จะเป็นน้ำมันหอมระเหยของพืชนั้น ๆ ความเข้มข้นคือ 100 % แต่หากซื้อมาอยู่ในเกรดที่ไม่บริสุทธิ์จะมีการผสมตัวทำละลายอื่น ๆ ด้วย เช่น ผสมน้ำมันพืช (Fixed oil) ความเข้มข้นสามารถคำนวณได้จากอัตราส่วนที่ผสมระหว่างน้ำมันหอมระเหยต่อน้ำมันพืช ส่วนการหาความเข้มข้นของสารที่เป็นองค์ประกอบในน้ำมันหอมระเหยนั้นสามารถหาได้โดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์ที่เรียกว่า Gas chromatography โดยเปรียบเทียบกับกราฟมาตรฐาน (calibration curve) ของสารมาตรฐานที่ต้องการวิเคราะห์ หรือสามารถหาความเข้มข้นแบบร้อยละปริมาณสัมพัทธ์ (% Relative amounts) โดยคำนวณจากพื้นที่ใต้กราฟที่วิเคราะห์ได้จาก Gas chromatography-mass spectrometry (GC–MS)